Health News

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคปอดที่เกิดจากการสูดดมก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น ควันบุหรี่ เป็นเวลานาน นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่าเป็นผลรองของปอดที่เสียหาย ความอ่อนแอนี้ทำให้แต่ละคนเคลื่อนไหวไปมาได้ยากและออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ปอดของพวกเขาแย่ลง ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมลดลงอย่างไม่รู้จบ

Read More