thetastefood

การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ริมสระน้ำ ควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง ธุรกิจการจัดเลี้ยงในปัจจุบัน ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการจะจัดเลี้ยงเช่น การจัดงานสัมมนา การจัดงานปาร์ตี้ หรือแม้กระทั่งงานจัดเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ งานจัดเลี้ยง

Read More

ผู้ดูแลต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ในการให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการรักษาทางการแพทย์วิธีหนึ่ง เป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่หมดสติ ซึ่งถือว่าการให้อาหารทางสายยางจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

Read More